صاحب بار

تریلی کفی
 تبریز آذربایجان شرقی
 1399/06/31
.....................
 مریوان کردستان  
7,000,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 24 تن
نام محموله: مصالح ساختمانی
توضیحات:
شماره تماس: 09144748493
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 اقلید فارس
 1399/06/30
.....................
 اهواز خوزستان  
4,500,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: تره بار
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 الیگودرز لرستان
 1399/06/31
.....................
 جیرفت کرمان  
4,200,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 11 تن
نام محموله: تره بار
توضیحات:
شماره تماس: 09372046761
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 الیگودرز لرستان
 1399/06/29
.....................
 اهواز خوزستان  
3,900,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 16 تن
نام محموله: تره بار
توضیحات:
شماره تماس: 09372046761
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 همدان همدان
 1399/06/31
.....................
 تربت حیدریه خراسان رضوی  
3,800,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات:
شماره تماس: 09182006788
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 اقلید فارس
 1399/06/30
.....................
 شوشتر خوزستان  
3,700,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: تره بار
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 اقلید فارس
 1399/06/30
.....................
 اهواز خوزستان  
3,500,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: تره بار
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 همدان همدان
 1399/06/31
.....................
 تربت حیدریه خراسان رضوی  
3,500,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: چینی بهداشتی
توضیحات:
شماره تماس: 09182006788
صاحب بار

تریلی لبه‌دار
 نکا مازندران
 1399/06/30
.....................
 ری تهران  
2,700,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 22 تن
نام محموله: بشکه مواد
توضیحات:
شماره تماس: 09116081025
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 اصفهان اصفهان
 1399/07/02
.....................
 اهواز خوزستان  
2,300,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: دیوارکوب
توضیحات:
شماره تماس: 09131147005
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 الیگودرز لرستان
 1399/06/30
.....................
 اصفهان اصفهان  
1,500,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 11 تن
نام محموله: تره بار
توضیحات:
شماره تماس: 09372046761
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 الیگودرز لرستان
 1399/06/29
.....................
 اصفهان اصفهان  
1,450,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 11 تن
نام محموله: تره بار
توضیحات:
شماره تماس: 09372046761
صاحب بار

کامیونت
 همدان همدان
 1399/06/30
.....................
 اصفهان اصفهان  
1,200,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 5 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات:
شماره تماس: 09182006788
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 همدان همدان
 1399/07/02
.....................
 تاکستان قزوین  
1,200,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 6 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات:
شماره تماس: 09182006788
صاحب بار

تریلی کفی
 بهشهر مازندران
 1399/06/29
.....................
 اصفهان اصفهان  
220,000 تومان
به ازای هر تن
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: غیره
توضیحات:
شماره تماس: 09116081025