درخواست بار

تریلی کمپرسی
 ابرکوه یزد
 1398/12/08
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات: رسول قاسمی پور تریلی کمپرسی / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09902954217
درخواست بار

تریلی کمپرسی
 قائنات خراسان جنوبی
 1398/12/08
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات: ابوالفضل عدالتیان تریلی کمپرسی / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09361328289
درخواست بار

وانت - نیسان
 باقرشهر تهران
 1398/12/08
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: علیرضا شریف نژاد وانت / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09100415446
درخواست بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 مشهد خراسان رضوی
 1398/12/08
.....................
    هرمزگان
توافقی
وزن محموله: 27 تن
نام محموله:
توضیحات: تریلی چادری / آماده بارگیری هستم سعید شهابی
شماره تماس: 09146522881
درخواست بار

تریلی لبه‌دار
 سمنان سمنان
 1398/12/08
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات: تریلی لبه دار / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09132744198
درخواست بار

تریلی کفی
 طبس خراسان جنوبی
 1398/12/08
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 22 تن
نام محموله:
توضیحات: تریلی کفی / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09157876309
درخواست بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 بابل مازندران
 1398/12/08
.....................
    سمنان
توافقی
وزن محموله: 22 تن
نام محموله:
توضیحات: رضاکهنسال جفت باری / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09151103643
درخواست بار

تریلی کفی
 دلیجان مرکزی
 1398/12/08
.....................
    هرمزگان
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات: شیر محمد شیربند تریلی کفی / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09173153230
درخواست بار

کامیونت
 مریوان کردستان
 1398/12/08
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات: سیروان کنعانزاده کامیونت / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09185972270
درخواست بار

تریلی لبه‌دار
 سمنان سمنان
 1398/12/08
.....................
    هرمزگان
توافقی
وزن محموله: 22 تن
نام محموله:
توضیحات: تریلی لبه دار / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09144406840
درخواست بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 اهواز خوزستان
 1398/12/08
.....................
    گیلان
توافقی
وزن محموله: 24 تن
نام محموله:
توضیحات: تریلی چادری / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09119873985
درخواست بار

تریلی لبه‌دار
 ورامین تهران
 1398/12/08
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 22 تن
نام محموله:
توضیحات: آیت حسین ابادی تریلی لبه دار / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09189384615
درخواست بار

تریلی لبه‌دار
 سمنان سمنان
 1398/12/08
.....................
    هرمزگان
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات: تریلی لبه دار / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09141490525
درخواست بار

کامیونت
 اصفهان اصفهان
 1398/12/08
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 4 تن
نام محموله:
توضیحات: حسینعلی اسحاقی کامیونت مسقف / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09139087104
درخواست بار

وانت - نیسان
 اصفهان اصفهان
 1398/12/08
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: وانت / آماده بارگیری هستم فردا
شماره تماس: 09196826073