صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 الیگودرز لرستان
 1399/07/22
.....................
 مشهد خراسان رضوی  
توافقی
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: تره بار
توضیحات:
شماره تماس: 09372046761