صاحب بار

تک (۶ چرخ) کمپرسی
 یزد یزد
 1399/03/03
.....................
 شهریار تهران  
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192